Avís Legal

Introducció

El present document d’Avís legal i Condicions d’Ús regeix l’accés, navegació, ús i utilització del lloc Web i utilització de continguts.
Dades del titular

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular de la pàgina Web:

 • Denominació Social: Tercer Sector Social Illes Balears, en endavant, l’entitat.
 • Domicili social: Carrer de Sor Clara Andreu, núm. 15;
 • Població: Palma de Mallorca;
 • Província: Illes Balears;
 • Codi postal: 07010
 • C.I.F. número: G57699597
 • Adreça de contacte: Carrer De Sor Clara Andreu, Núm. 15
 • Adreça de correu electrònic: camer@coordinadora.es
 • Telèfon de contacte: 971771229
 • Dades de Registre: inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes
 • Balears con núm. 311000007603
 • Activitat: Mejora de los servicios públicos en el ámbito de la discapacidad, la pobreza o la exclusión social.

Condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc Web implica l’acceptació del present Avís legal i Condicions d’Ús. Tota persona que utilitzi el lloc Web se li atribueix la condició d’Usuari, sense perjudici de les diferents consideracions en funció de la seva activitat en ella. L’usuari haurà de llegir periòdicament el present Avís legal i Condicions d’Ús del lloc Web, atès que podrien patir modificacions o actualitzacions en qualsevol moment i sense previ avís; de caràcter legislatiu, en el disseny, en la presentació i/o configuració d’aquest lloc, així com alguns o tots els serveis, per qualsevol motiu legítim.

Condicions d’accés i utilització de la Web

L’accés al lloc Web per l’usuari té caràcter lliure, i en general gratuït. L’accés als continguts i/o ús dels serveis oferts a través d’aquest lloc Web, queda sotmès a les següents normes:

 1. L’usuari accedeix a fer un ús correcte d’aquest lloc Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, al present Avís legal i a les Condicions d’ús.
 2. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc Web.
 3. L’usuari garanteix la veracitat i autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en els diferents formularis o altres vies d’aquest lloc Web.
 4. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar a l’entitat o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.
 5. No podrà utilitzar-se aquest lloc Web i/o els seus continguts amb la intenció o fi de lesionar o danyar els drets o interessos de l’entitat, d’altres usuaris o de tercers.
 6. L’usuari haurà d’actuar sense falsejar la seva identitat o suplantar la d’un tercer.
 7. No s’haurà de distribuir ni gestionar continguts que incloguin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equip informàtic o sistema de telecomunicacions.
 8. No podran realitzar-se activitats que danyin, deteriorin o inutilitzin aquest lloc Web, els seus continguts i/o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als quals no tingui accés, ni interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per altres Usuaris.
 9. No es podrà modificar, eliminar o manipular els símbols existents en aquest lloc Web que reflecteixin drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat, de tercers o els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests de cap manera.

Clàusula d’exempció de responsabilitat i submissions

La present Web proporcionada per l’entitat, ofereix accés a informació, notícies, activitats i serveis que l’entitat consideri d’interès per als usuaris.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús i la utilització correcta d’aquest lloc Web, dels seus continguts i serveis. En concret, a títol merament enunciatiu, l’entitat no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

 1. Els enllaços d’aquest lloc Web a pàgines externes sobre les quals l’entitat no té cap control.
 2. La disponibilitat en el funcionament d’aquest lloc Web, els seus continguts i serveis.
 3. La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o de tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic maliciós que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o en el seu cas, la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que els esmentats tercers poguessin realitzar.
 6. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que se’n faci un ús.
 7. Els danys produïts a equips informàtics i d’usuaris durant l’accés a aquest lloc web quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
 8. Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies sorgides per cas fortuït o força major.
 9. La veracitat i licitud de la informació que aporti l’usuari en els formularis per a l’accés i utilització dels continguts o serveis oferts per aquest lloc Web. En qualsevol cas, l’usuari estarà obligat a notificar-nos de forma immediata qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis com, per exemple, el robatori, extraviament, o accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva cancel·lació.
 10. Les condicions addicionals i/o acords privats celebrats entre l’usuari i els professionals els serveis dels quals s’ofereixen a través del Lloc Web, si s’escau.

L’entitat declina tota responsabilitat per les conseqüències que poguessin derivar-se de l’accés efectuat des de jurisdiccions fora d’Espanya, on la distribució i/o publicació dels continguts d’aquest lloc web, poguessin ser contraris a la normativa existent en aquest país.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a aquest lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest web els Jutjats i Tribunals Palma de Mallorca – Illes Balears – España.