Nostres Objectius

Els objectius del Tercer Sector Social Illes Balears són:

  • Aconseguir visibilitat pública, interlocució i representativitat. Ser interlocutors davant de les administracions per millorar el marc normatiu, fer visible el paper del tercer sector social davant dels mitjans de comunicació i la societat i implicar-se en òrgans de participació en relació amb les polítiques socials.
  • Reivindicar uns serveis socials suficients i de qualitat per cobrir les necessitats reals.
  • Defensar un sistema de finançament estable per al Tercer Sector Social.
  • Dignificar el sector. Promoure la professionalització del tercer sector social, millorar-ne la gestió i fomentar el voluntariat i la participació social.
  • Coordinar les actuacions de les diferents xarxes de segon nivell i entitats de primer nivell per tal d’establir relacions de col·laboració i lleialtat, que evitin situacions de competència al si del tercer sector social.